0,25%
Basisintrestvoet
            +
             2,95%
Getrouwheidsintrest

VEILIGHEID

Garantie van kapitaal

 

EENVOUD

Combinatie tussen basisintrestvoet en getrouwheidsintrestvoet

 

BESCHIKBAARHEID

Spaargelden zijn steeds kosteloos opvraagbaar

 

 

 

 

 

Deposit-life+ tak 26-spaarverzekering

Deposit-life+ is een tak 26-spaarverzekering met garantie van kapitaal van bij aanvang en gedurende de volledige looptijd van de spaarverzekering. Met de Deposit-life+ geniet u van een gewaarborgde basisintrestvoet gedurende de hele looptijd van 10 jaar. Daarenboven wordt een gewaarborgde jaarlijkse getrouwheidsintrestvoet toegekend.
Deposit-life+ kan te allen tijde kosteloos opgevraagd worden.

Bij overlijden van de intekenaar loopt het contract verder.

Veilig, beschikbaar en eenvoudig sparen met Deposit-life+

 • Veiligheid:
  Garantie van kapitaal: Wenst u een product dat uw kapitaal waarborgt? Het belegde kapitaal in de Deposit-life+ is gegarandeerd gedurende de hele looptijd van de spaarverzekering.
 • Beschikbaarheid:
  Spaargelden zijn steeds kosteloos en vlot opvraagbaar van bij aanvang.
 • Eenvoud:
  Het duidelijke principe van basisintrestvoet gecombineerd met een jaarlijkse getrouwheidsintrestvoet wordt in de Deposit-life+ gehanteerd.

Deposit-life+ spaarverzekering voor de beleggers die steeds over hun spaargelden kunnen beschikken

De Deposit-life+ tak 26-spaarverzekering richt zich zowel tot de particuliere belegger als de rechtspersoon (binnenlandse ondernemingen, vzw’s, onderwijsinstellingen of een openbaar bestuur) die hun spaargelden veilig willen beleggen. De Deposit-life+-belegger wenst steeds snel en te allen tijde over zijn spaargelden te kunnen beschikken.

 

Lage spaardrempel met Deposit-life+ spaarverzekering

In de Deposit-life+-spaarverzekering kunt u uitsluitend sparen via een koopsom van minimum 2.500 EUR.
Bijstortingen zijn niet mogelijk.

Deposit-life+ met een uiterst lage kostenstructuur

 • Premietaks: geen
 • Instapkosten: geen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten: geen (enkel volledige afkoop mogelijk)

Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing* verschuldigd.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit

Wat is het rendement bij Deposit-life+?

Het rendement van Deposit-life+ is samengesteld uit:

 

Gewaarborgde basisintrestvoet:
De gestorte premie geniet een gegarandeerde intrestvoet, gedurende de looptijd van het contract.

Getrouwheidsintrestvoet:
De getrouwheidsintrestvoet is gewaarborgd voor 1 jaar en wordt toegekend op de jaarvervaldag van de premie, en is op die datum verworven.

Winstdeelname:
In functie van de prestaties van de maatschappij kan een jaarlijkse variabele winstdeelname toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

 

Het globale rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Deze tak 26-spaarverzekering is onderhevig aan een renterisico in hoofde van de intekenaar aangezien de intrestvoet gewaarborgd is gedurende de looptijd van het contract.

De winstdeelname is niet gewaarborgd en kan schommelen gedurende de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

Deposit-life+

Deposit-life+ is een tak 26-spaarverzekering naar Belgisch recht. Deposit-life+ is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002 – B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor de Deposit-life+ vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.